Handlingsprogram 2009 - 2011

PRINSIPPROGRAM

LNK skal leggja til rette for at medlemene kan vera aktive nynorskbrukarar og medvetne i språkspørsmål.
LNK skal arbeida for å sikra nynorsk som eit jamstilt og fullgodt bruksspråk innanfor alle delar av det offentlege, både som administrasjonsspråk og som fagspråk.
LNK skal vera ein pådrivar i høve til sentrale styremakter og andre samarbeidspartar kommunane har, for å få dei til å ta språkjamstillinga på alvor. LNK skal vera ein konstruktiv, positiv og framoverretta samarbeidspart.
LNK skal vera ein organisasjon som tek opp saker på vegner av medlemene.

ARBEIDSPROGRAM

1. Arbeid overfor medlemene våre

 • styrkja språkopplæringa i kommunar og stat
 • reforhandla samarbeidsavtalen mellom LNK og Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • setja av meir midlar til marknadsføring av ”På saklista”- kursa
 • senda eit eksemplar av kursheftet til alle medlemer
 • tilby kurs i ”Klart språk” – i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • tilby kurset ”Smart på skjerm” – om den integrerte databrukar/nettbrukar – i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • bruka meir tid på å presentera kursprogramma under rekrutteringsferder/medlemsbesøk
 • be om møte med fornyingsminister og kommunalminister om saka
 • arbeida for å setja språkspørsmål og språkpolitikk inn i ein vidare kulturell samanheng, syna samanhengar mellom språk, identitet, kultur og samfunnsutvikling. Dette punktet har gått som ein raud tråd gjennom mykje av det arbeidet LNK har gjort, mellom anna på konferansesida:
 • tema for konferansedelane av landstinga og Nordsjøkonferansane
 • temaval for LNK-avisa
 • arbeida for å betra kompetansen kring informasjonsarbeid i kommunane
 • arbeida for at medlemene får meir kunnskap om omdømmebygging – og satsar på språk som ein naturleg del av omdømmebygginga
 • Valprosjektet ”Me har noko med det”/oppfølgjarprosjektet (m/LLA)
 • Vidareføring av valprosjekt retta mot ungdom ”Mot til å meine” (m/Garborgsenteret og LLA)
 • Bibliotekprosjekt (m/seks kommunar i Nordhordland)
 • Diktarvegen RV 13 (saman med fem forfattarselskap/stiftingar)
 • LNK i Europa – arbeidsrekruttering
 • utvikla nynorsk bruksspråk innanfor alle sektorar – arbeid med nynorsk i IKT-sektoren og nynorsk  for barn og unge bør framleis vera viktige satsingsområde
 • vidareutvikla samarbeidet med ABC-Startsida
 • vidareutvikla samarbeidet med Microsoft og andre relevante programvareprodusentar
 • byggja opp nettverk av nye samarbeidspartar som til dømes nynorskteatra
 • arbeida for medvitne haldningar til språk og kultur i barnehagane gjennom aktiv deltaking i stiftinga Pirion – mellom anna gjennom styrearbeid og driftsstøtte
 • Tidsskriftet Pirion (opplag 38 000 distribuert gjennom Fagbladet og gjennom direkte abonnement)
 • Nettstaden www.pirion.no (alle tidlegare utgåver gratis tilgjengelege)
 • Pirion-kurs for tilsette i barnehagar, SFO og småskule
 • utvikla samarbeidet med Magasinett (www.magasinett.no)  vidare, mellom anna gjennom styrearbeid og driftsstøtte
 • presentera www.magasinett.no som eit tilbod til elevar og lærarar i ungdomsskulen og i vidaregåande skule
 • arbeida for at kommunane vedtek målbruksplanar og lansera ein ny mal for planane og for oppfølging, evaluering og integrering i kommunale planverk – i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet
 • syta for at målbruksplanane også tek opp språk i barnehagane
 • drøfta verkeområdet for mållova, jf. nye organisasjons- og selskapsformer som vert tekne i bruk i offentleg sektor, og på bakgrunn av føringar i språkmeldinga ”Mål og meining”

2. Arbeid mot sentrale styremakter og andre samarbeidspartar i kommunesektoren

 • arbeida for at rammeoverføringane til kommunane og føringane for desse ikkje gjer språk og språkspørsmål til ein salderingspost i ein stram kommuneøkonomi
 • Kommuneproposisjonen 2008 hadde eit eige kapittel om språk – eit særs viktig signal til kommunane.  LNK bør vera ein medspelar for KRD og arbeida for at departementet følgjer opp denne satsinga
 • arbeida for at kommunane ikkje skal ha meirkostnader av di dei har valt nynorsk som administrasjonsspråk eller av di dei har språkleg delte parallellklassar/grupper i grunnskulen
 • arbeida for at staten, ut frå demokratiomsyn, tek opp att satsinga på ein ”klårt språk”-politikk, i tråd med dei signala fornyingsministeren har kome med
 • styrkja samarbeidet med dei kommunale organisasjonane – både på arbeidsgivar- og arbeidstakarsida
 • styrkja samarbeidet med dei politiske partia
 • arrangera fagsamlingar og fellestilskipingar for medlemene og andre (kommuneorganisasjonar, styresmaktene osv) om aktuelle tema for å spreia informasjon og å skapa positive haldningar
 • arbeida vidare med å utvikla prosjektet ”regionale treffplassar”, saman med ABC Startsida
 • synleggjera nynorsk marknadsmakt. LNK representerer ein halv million menneske som bur i nynorskkommunane, og om lag 100 000 tilsette i offentleg sektor
 • arbeida for å setja språkspørsmål på dagsordenen i nye samanhengar
 • arbeida for at fleire statlege etatar vert flytta til nynorskområde, og at dei tek i bruk nynorsk  som arbeidsspråk
 • arbeida for innføring av språkdelte lærebøker i vidaregåande skular
 • arbeida for å styrkja norskfaget i grunnskule og vidaregåande skule
 • arbeida for å få på plass att ei ordning med språkleg godkjenning av lærebøker på eitt eller anna nivå – i samarbeid med Språkrådet
 • vera ein aktiv samarbeidspartnar for Kunnskapsdepartementet gjennom deltaking i Forum for nynorsk i skolen
 • arbeida for at læremiddel for flyktningar og innvandrarar vert gjorde tilgjengelege på nynorsk, og arbeida for at Kunnskapsdepartementet blæs liv i den kontaktgruppa som tidlegare arbeidde med slike saker
 • arbeida for at nynorsk språk og kultur vert sett på dagsordenen i prosessar kring regionalisering og kommunesamanslåingar
 • arbeida for å sikra nynorskbruk også innanfor dei nye organisasjons- og selskapsformene som vert tekne i bruk i staten
 • gje fråsegner om og fremja landssamanslutninga sine synspunkt og interesser i samband med språk- og kultursaker elles
 • føra vidare prosjektet ”LNK i Europa”, under føresetnad av ekstern finansiering

3. Kontakt med medlemene og informasjonsarbeid

 • gje ut LNK-avisa inntil seks gonger i året. I tillegg til å informera om kva organisasjonen steller med, skal avisa synleggjera medlemene i landssamanslutninga.
 • utvikla nettstaden www.LNK.no vidare
 • stimulera til samarbeid mellom medlemene gjennom å skipa til konferansar, fagsamlingar og kurs
 • laga pressemeldingar om tilskipingar, fråsegner osv.
 • ha aktiv kontakt med medium og relevante styremakter for å få fram sakene våre
 • utvikla samarbeidet med lokalavisene vidare
 • dela ut ein pris for god offentleg målbruk
 • samarbeida med KRD om kriteria for og utdelinga av prisen ”Årets nynorskkommune”
 • ny oppdatert versjon av fordelskortet
 • arbeida vidare med strategisk nettverksbygging som kan synleggjera nynorskkulturen. Viktige samarbeidspartar er kulturorganisasjonar, kulturfestivalar, universitet og høgskular.

4. Økonomi/administrasjon

 • byggja opp ein eigenkapital på rundt 10 % av omsetnaden
 • føra vidare dei rekrutteringsstrategiane som er vedtekne
 • arbeida for auke i statstilskotet
 • vidareføra dei økonomiske samarbeidsavtalane som gjeld fram til 2010/2013.
 • vurdera nye økonomiske samarbeidspartnarar
 • føra vidare den noverande organisasjonsstrukturen, men vurdera alternative løysingar dersom praktiske, økonomiske eller strategiske omsyn skulle tilseia det

Utskrift E-post

Fleire Nyhende

Prøveordning skal gi meir litteratur til…

04-10-2019

  Om lag 200 skulebibliotek blir inkluderte når Kulturrådet utvidar innkjøpsordninga for skjønnlitteratur, sakprosa og teikneseriar for barn og unge.

Les meir

Seks nye bøker i Leseland-serien

19-09-2019

  Maria Parr, Laurda Djupvik, Atle Berge og Anders Totland kjem med nyskrivne forteljingar i den populære Leseland-serien.

Les meir

Nasjonal fagkonferanse om det nye norskf…

19-09-2019

  Nynorsksenteret inviterer til nasjonal fagkonferanse på Hamar 19.-20. november om det nye norskfaget med fokus på skriving, lesing, nynorsk og vurdering.

Les meir

Store sprik i valdeltakinga i samanslått…

10-09-2019

Ingen stader i landet var valdeltakinga i kommunevalet i år større enn i Vestland. Samtidig er det store sprik i valdeltakinga i nye kommunar.

Les meir

Ny språklov: – No vert det raust på ekte

27-08-2019

  Nynorsk kultursentrum meiner den føreslegne språklova vil gi eit sterkare vern om språkmangfaldet i Noreg.

Les meir

Linda Eide er årets «Storegut»

04-07-2019

  Journalist, programleiar og forfattar Linda Eide får Storegutprisen 2019 for å formidla kunnskap om språk med integritet og ein solid dose humor.

Les meir

Bitte litt meir nynorsk ved Universitete…

01-07-2019

  Universitetet i Agder (UiA) bad for eitt år sidan Kunnskapsdepartementet om å få sleppe nynorsk, men har etter den tid prøvd å ta seg saman. 98,5 prosent av langtekstane var...

Les meir

Reagerer på omsetting på eksamen: – Vert…

19-06-2019

  Nynorskelevar klagar på at omsettinga av avsluttande biologieksamen var tvitydig. Norsk Målungdom fryktar at hendinga ikkje er unik.

Les meir

Bibliotekarar etterlyser opplæring og re…

11-05-2019

Tilsette ved folkebiblioteka i Møre og Romsdal ønskjer seg meir opplæring og ressursar for å møta dei nye oppgåvene biblioteka er pålagde, viser ny undersøking.

Les meir

Ordføraren vart kalla «fitte», «hore» og…

11-04-2019

  Ordførar Kristin Maurstad i Vågsøy blei sjuk etter lang tid med sjikanerande meldingar og hets. Ho oppmodar folk til å oppføra seg i valkampen.

Les meir

Gjendikt Cohen på nynorsk

05-04-2019

Festivalen Bygdalarm i Norheimsund i Hardanger inviterer til konkurranse om å gjendikte Leonard Cohen på nynorsk eller dialekt.

Les meir

Program for landstinget til LNK 2019

03-04-2019

  Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) inviterer til landsting i Førde 6.-7. juni på Scandic Sunnfjord Hotell. LNK vil samstundes feira 25-årsjubileet sitt. Me håpar alle medlemskommunar, andre medlemmar og alle andre...

Les meir

Fløgstad melde seg ut av Forfatterforeni…

27-03-2019

Kjartan Fløgstad misliker sterkt at Forfatterforeningen sa unnskuld til 17 forfattarar som blei dømde i Æresretten etter krigen. På årsmøtet i helga melde han seg ut i protest.

Les meir

Berre 1 av 5 kommunar følgjer miljøkrav …

27-03-2019

Miljø skal som hovudregel vektast minst 30 prosent i offentlege anbod. Berre éin av fem kommunar set dette kravet, viser ei undersøking gjort av Framtida.no.

Les meir

Noregs Mållag krev at regjeringa priorit…

18-03-2019

Noregs Mållag håpar regjeringa no gjer ord om til handling og sikrar språkdelt ungdomsskule og læremiddel på begge målformer.

Les meir

«Slåttekar i himmelen» vert teater

14-03-2019

  Det Norske Teatret og Teatret Vårt i Molde samarbeider om å laga sceneversjonen av den første boka i slektskrøniken av Edvard Hoem.

Les meir

Språkrådet ikkje imponert over NSBs nye …

14-03-2019

Språkrådet rådde opphavleg NSB til å ikkje byte namn. Når dette no er gjort, er direktør Åse Wetås ikkje imponert over valet.

Les meir

Marit Kaldhol blir festivalforfattar

25-02-2019

Marit O. Kaldhol blir festivalforfattar under Falturiltu 2019.

Les meir

Biblioteka vert meir brukt enn før, sjøl…

03-02-2019

Utlån av bøker går ned på biblioteka, likevel fører arrangement til at fleire brukar biblioteka.

Les meir

Auka bruk av ordbøker på mobilen

03-02-2019

Kvart tredje av 45 millionar søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i fjor vart gjort i mobilappen Ordbøkene. Appen vart lansert hausten 2017 og har slått godt at på kort tid...

Les meir

Språkpris til «Der ingen skulle tru»-pro…

03-02-2019

Arve Uglum, som er programleiar for NRK-suksessen «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», får pris for språkbruken sin.

Les meir

Linda Eide er Årets hordalending

11-01-2019

Forfattar og journalist Linda Eide er kåra til Årets hordalending 2018 av Hordaland fylkeskommune. Prisen er eit diplom og 50.000 kroner.

Les meir

Storfylke på Vestlandet ikkje heilt uten…

11-01-2019

Om få år kan Rogaland vere ein del av det nye Vestland fylke, meiner fylkesordførar i Rogaland Solveig Tengesdal (KrF). Ho blei lokka av fleire på nyttårsmøtet til Hordaland fylkeskommune...

Les meir

SV vil gi Posten nye oppgåver for å sikr…

11-01-2019

SV vil gi Posten nye oppgåver for å hindre redusering i postomberinga. Levering av daglegvarer, medisinar og tilsyn av eldre kan vere aktuelt.

Les meir

Fylkessamanslåinga: – Staten kan ikkje b…

11-01-2019

Når Vestfold og Telemark blir slegne saman, ønsker Fylkesmannen at målforma skal vere språknøytral. Dette strider mot mållova.

Les meir

Preikestolen skal til Strand kommune

10-01-2019

Kommunalministeren har ikkje tenkt å endre standpunkt i saka om kva kommune den ikoniske fjellformasjonen Preikestolen skal høyre til, og seier dette formelt er avgjort. Den populære turistattraksjonen skal liggje...

Les meir

Vinje-senteret «gjenopplivar» Dølen

18-12-2018

I romjula kjem det nye Vinje-senteret for journalistikk og dikting ut med den første utgåva av meldingsbladet Dølen, kalla opp etter vekeavisa som Aasmund Olavsson Vinje gav ut frå 1858...

Les meir

Sogndal Fotball får Nynorsk næringslivsp…

10-12-2018

– Denne prisen er me utruleg glade for. Både nynorsk og sognemål er ein viktig del av vår identitet, sa Håvard Flo, sportssjef i Sogndal. 

Les meir

Stor etterspurnad på Lillegravens thrill…

02-12-2018

Ruth Lillegravens thrillerdebut «Alt er mitt», får stort opplag.

Les meir

Bokhandlarprisen har aldri gått til ei n…

22-11-2018

  Forfattarane Tore Renberg, Maria Parr og Frode Grytten er ikkje imponerte.

Les meir

Språkrådet fryktar for norsk som fagsprå…

24-10-2018

Mindre enn ti prosent av publikasjonane frå dei tre største universiteta i Noreg er norsk. Det viser at universiteta manglar strategi og vilje i språkpolitikken, meiner Språkrådet.

Les meir

Regjeringa vil halde fram med differensi…

20-10-2018

Ein ny rapport viser at ordninga med differensiert arbeidsgivaravgift er det beste verkemiddelet for å motverke befolkningsnedgangen i distrikta. Regjeringa er nøgd med resultata og ønsker å føre ordninga vidare.

Les meir

Sp opnar for å oppheve fleire fylkessama…

20-10-2018

Senterpartiet meiner avtalen mellom regjeringa og KrF om forslag til oppgåvefordeling til dei nye regionane er så svak at ingen fylke treng å bli slått saman.

Les meir

Senterpartiet om regionmeldinga: – Eit m…

20-10-2018

Oppgåvemeldinga til regjeringa betyr ingen stor overføring av makt, middel eller arbeidsplassar til fylka, meiner Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Les meir

Mållaget til angrep på Forsvaret

20-10-2018

Den nyaste utgåva av magasinet «Innsats» frå Forsvaret er blotta for nynorsk. Noregs Mållag stiller spørsmål om Forsvaret har kapitulert for bokmålet.

Les meir

Sogn og Fjordane Teater vil bli turnétea…

01-10-2018

Sogn og Fjordane Teater har søkt om 12 millionar kroner ekstra for utvida turnéverksemda til nabofylket.

Les meir

Framleis stor motstand mot Vestland

01-10-2018

Rundt to tredeler av innbyggjarane i Sogn og Fjordane seier dei ikkje ønsker samanslåing med Hordaland. Motstanden er omtrent like stor som for eit år sidan.

Les meir

No må TV 2 også skrive nynorsk

01-10-2018

I går vart det klart at TV 2 får halde fram som kommersiell allmennkringkastar - no med språkkrav.

Les meir

Arnfinn Kolerud får jubileumsstipend for…

01-10-2018

Nynorsk kultursentrum deler ut 200.000 kroner til Arnfinn Kolerud for å fullføra den hysterisk morosame trilogien om Bendik Uføre og Vassbygda sin kamp for nynorsken.

Les meir

Snarveg til integrering

01-10-2018

Fjell kommune har oppretta ein «fast track» til integrering. Flyktningar går på jobb i staden for innføringskurs, fortel Bergens Tidende.

Les meir

Nynorsk kultursentrum feirar 25 år!

27-09-2018

Frå å vere ei lita stifting til å verte tre museum, tre festivalar og eit leksikon – Nynorsk kultursentrum er noko heilt for seg sjølv.

Les meir

Ravatn testar filosofi i praksis

25-09-2018

– Lurer du på om dei gamle filosofane har relevans for oss som lever i dag? spør Agnes Ravatn. Ho har testa ut filosofi i kvardagen.

Les meir

Kvardagsmat-Anita på bestseljar-liste

14-09-2018

Noregs største nynorske matbloggar, Anita Stokke Blomvik, kom med kokebok sist veke. No er boka på sjetteplass på Haugenbok.no si bestseljarliste.

Les meir

Søviknes vil bli fylkesordførar i det ny…

10-09-2018

Avgått olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har som mål å bli fylkesordførar for det nye fylket Vestland, seier han til NRK.

Les meir

Ap sikrar fleirtal mot Viken

03-09-2018

  Fylkespolitikarane i Ap, Frp, SV og Sp i dei tre Viken-fylka vil setje planlegginga av samanslåinga på vent til Stortinget har behandla regionreforma på nytt. I Stortinget kjem Ap til...

Les meir

Bent Høie vil bli fylkesmann i Rogaland

30-08-2018

  Helseminister Bent Høie (47) søkjer embetet som fylkesmann i Rogaland, og har samtidig varsla Høgre om at han ikkje tar attval til Stortinget i 2021.

Les meir

Samanslåingskommunar får arkivtilsyn i h…

30-08-2018

Kommunar som skal slå seg saman er blant dei som har førsteprioritet når Arkivverket i haust skal gjennomføra tilsyn med rundt 60 verksemder.

Les meir

Sykkylven sa nei takk til Ålesund

30-08-2018

Kommunestyret i Sykkylven på Sunnmøre sa måndag nei til ei samanslåing med Ålesund. I staden ønskjer dei forhandlingar med nabokommunen Stranda.

Les meir

Grande vil forlenge fastprisen på bøker

29-08-2018

  Kulturminister Trine Skei Grande vil utvide fastprisordninga for bøker til å gjelde eitt år frå utgjevingsdato. Forslaget blir møtt med jubel frå bokbransjen.

Les meir

Sp-toppar vil ha omkamp om fylkessamansl…

27-08-2018

  Fleire sentrale Sp-politikarar varslar at dei vil ha omkamp om fylkessamanslåinga på Vestlandet.

Les meir

Ny nestleiar i Noregs Mållag

27-08-2018

Peder Lofsnes Hauge tek over etter Jens Kihl.

Les meir

Fritt ord gir 2,3 millionar kroner til b…

13-08-2018

Stiftinga Fritt Ord har løyvd 2,3 millionar fordelt på 40 forskjellige norske folkebibliotek, for å styrke debatt og samtalar i biblioteka.

Les meir

Bykle kommune brukar mest på kultur

10-07-2018

Bykle kommune toppar lista over dei beste kulturkommune i landet i den årlege kåringa til Kommunal Rapport, Kommunebarometeret.

Les meir

Besøksrekord på biblioteka i fjor

01-07-2018

Bibliotektal frå kvar enkelt kommune finn de på bibliotekutvikling.no. Slik blir det høve til å lage lokale vriar for dykkar avis.

Les meir

Kommunalministeren meiner samanslåingar …

01-07-2018

Kommunalminister Monica Mæland (H) meiner større kommunar og fleire kommunesamanslåingar er løysinga på ei mogleg rekrutteringskrise i distrikta i framtida.

Les meir

Kjartan Helleve dagleg leiar i Kringkast…

01-07-2018

Kjartan Helleve tek over stillinga som dagleg leiar i Kringkastingsringen etter Anne Svanaug Straume.

Les meir

NRK får kritikk for lite nynorsk og sami…

10-06-2018

NRK, P4 og Radio Norge oppfylte i hovudsak forpliktingane som allmennkringkastarar i 2017, ifølgje Medietilsynet. NRK hadde likevel for lite nynorsk.

Les meir

Ellevill nykomar nominert til Hedda

08-06-2018

Kristoffer Olsen kom inn som eit frisk pust i norsk teater med sin elleville rolle i «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret. No er han nominert til Hedda.

Les meir

Etter kvart vart Tord Gustavsen ein stor…

08-06-2018

Tord Gustavsen urframfører tingingsverket til Vinje-jubileet under Dei nynorske festspela laurdag.

Les meir

Lovfestar ungdomsråd i alle kommunar

03-06-2018

– Dette er ein kjempesiger for at ungdom skal bli høyrt, seier KrFU-leiar Martine Tønnessen.

Les meir

Nytt frå NRK

18 november 2019

 • Mange på vei ut av universitetet
  TV-bilder viser nå at et stort antall demonstranter ser ut til å ta seg ut av universitetet i Hongkong hvor de i natt har forskanset seg. Politiet har omringet området og forsøker å få kontroll. Det er uklart hvor mange som er igjen inne.
 • Utbrente barrikader i Hongkong
  Hongkong har våknet til en morgen med utbrente barrikader, stengte veier og broer etter en natt med sammenstøt mellom politi og demonstranter. Det meldes om mange arresterte. Politiet startet storming av universitetet på morgenkvisten i dag.
 • Konservative leder før britisk valg
  De konservative leder klart på en ny meningsmåling, fire uker før det er nyvalg i Storbritannia. Tory-partiet ligger an til 42 prosents oppslutning, mens Labour får 28 prosent, de Liberale 13 prosent og Brexit-partiet 5 prosent ,melder Reuters.
 • Brann i varmeteppe, to til legevakt
  To beboere er sendt til legevakt etter at de pustet inn røyk da det tok fyr i et varmeteppe i en seng i en bolig like før midnatt. Brannvessnet fikk slukket brannen og lufter nå ut, melder politiet i Nordland på Twitter.
 • Elsykkelbatteri eksploderte
  I Larvik har batteriet på en elsykkel eksplodert under lading. Flammene ble slukket av beboere i leiligheten som kom seg ut. De har pustet inn røyk, melder politiet i Sør-Øst på Twitter. Eksplosjonen skjedde i Glassverktunet i Larvik sentrum.
 • Brann i hus i Fauske
  Nødetatene har rykket ut til brann i en bolig i Fauske, melder politiet i Nordland.

Nytt frå Framtida

18 november 2019