Handlingsprogram 2009 - 2011

Skriven av .

PRINSIPPROGRAM

LNK skal leggja til rette for at medlemene kan vera aktive nynorskbrukarar og medvetne i språkspørsmål.
LNK skal arbeida for å sikra nynorsk som eit jamstilt og fullgodt bruksspråk innanfor alle delar av det offentlege, både som administrasjonsspråk og som fagspråk.
LNK skal vera ein pådrivar i høve til sentrale styremakter og andre samarbeidspartar kommunane har, for å få dei til å ta språkjamstillinga på alvor. LNK skal vera ein konstruktiv, positiv og framoverretta samarbeidspart.
LNK skal vera ein organisasjon som tek opp saker på vegner av medlemene.

ARBEIDSPROGRAM

1. Arbeid overfor medlemene våre

2. Arbeid mot sentrale styremakter og andre samarbeidspartar i kommunesektoren

3. Kontakt med medlemene og informasjonsarbeid

4. Økonomi/administrasjon

Utskrift