Sommarsnakk med Anniken Huidtfeldt

Anniken HuidtfeldtAnniken Huidtfeldt

Kulturminister Anniken Huidtfeldt meiner den største utfordringa for nynorsken er at så mange vel språket vekk etter skulen.

Namn: Anniken Huidtfeldt

Alder: 40 år

Jobbar som: Kulturminister

Skal bruke sommaren til: Eg skal feriere i Noreg i sommar, først to veker på Sunnmøre og deretter på Sørlandet. Innimellom har eg lagt inn ei rekkje festivalar, mellom anna jazzfestivalen i Molde. Tidlegare i sommar var eg på dei nynorske festspela. Eg er imponert over kva dei har fått til der.

Brukar du nynorsk sjølv, privat og/eller i jobben?

Brev frå meg til dei som vender seg til departementet på nynorsk, blir sjølvsagt også svara på på nynorsk, men eg brukar ikkje nynorsk privat.

Kva forhold har du til den nynorske litteraturen?

Eg les mykje nynorsk litteratur, og eg er særskilt oppteken av Carl Frode Tiller, Fosse, Kjartan Fløgstad, Frode Grytten og Olaug Nilssen. Eg er imponert over dei nynorske omsetjingane av Anna Gavalda og Edvard Hoem.

Kva er dei største utfordringane det nynorske skriftspråket står overfor, slik du ser det?

Den største utfordringa i dag er at mange unge veljer vekk nynorsken når dei er ferdige med skulen. Eg jobbar sjølvsagt og med at departementa må følgje mållova.

Regjeringa har i sine periodar lagt fram to språkmeldingar. Kva vil du og ditt departement gjere for å følgje opp desse?

Som politiske prinsipp- og programerklæringar godkjende av Stortinget dannar desse meldingane grunnlaget for den nye språkpolitikken som regjeringa fører. Mitt departement har eit overordna språkpolitisk ansvar, og vi arbeider kontinuerleg med å følgje opp både store og små saker over eit breitt felt. Mykje er gjort og meir vil kome. Av dei mange tiltaka som vi vonar å kome i gang med om ikkje så lenge, er ein eigen gjennomgang av heile kultur- og mediesektoren for å vurdere kva som på ulike felt kan gjerast for å stimulere til at nynorsk målbruk skal bli meir synleg i det samla norskspråklege kultur- og medietilbodet i landet.

 

 

Utskrift E-post